top of page
bg.jpg

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování
osobních údajů

Tyto Zásady stanoví způsob a účel nakládání osobních údajů (dále jen "Zásady") stanoví způsob a účel nakládání osobních údajů. 

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

 2. Provozovatelem Insight Energy, s.r.o., IČO: 6103405, se sídlem K Dýmači 126, 143 00,  Praha 4, email: solar@InsightEnergy.eu.

 3. Osobními údaji jsou jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

 4. Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

 5. Provozovatel je konzultantem v oblasti ochrany osobních údajů a za tímto účelem provozuje web www.InsightEnergy.solar, jehož součástí je kontaktní formulář. V rámci této funkčnosti jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje:

 6. v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;

 7. za účelem/účely uvedenými níže v bodě 4.

 8. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

  1. plnění smlouvy a poskytování služeb;

  2. splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační);

  3. marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele;

  4. vedení evidence účastníků;

  5. ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

 9. Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem.

II. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 

 1. Na fyzické osoby, které vyplní a odešlou Provozovateli vyplněný registrační formulář z informačního webu www.InsightEnergy.solar  (dále jen „Účastník“), se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.

 2. Účastník bere na vědomí, že odesláním vyplněného registračního formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.

 3. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

 4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.

 5. V případě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek Provozovatele budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele. Oprávněným zájmem Provozovatele je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem a plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Účastníkem vyplývají.

 6. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.

 7. Osobní údaje – telefonní číslo a e-mail – budou zpracovávány pro účely marketingových a obchodních sdělení po dobu evidence Účastníka dle článku II. odst. 5 a dále po dobu 12 měsíců po jejím skončení, pokud nebude souhlas kdykoliv Účastníkem odvolán.

 8. Po uplynutí lhůty uvedené v článku II. odst. 8, odst. 9 , odst. 10 a odst. 11 Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.

 9. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.

 10. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

 11. Osobní údaje Účastníků nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani mezinárodní organizaci.

 12. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

 13. Účastník bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti Wix.com, Inc. Provozovatel využívá služby Wix.com, Inc, jehož provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.

 14. Účastník bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti Wix.com, Inc na jeho zařízení.

III. Práva Účastníka související se zpracováváním

 

 1. Účastník má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat na adrese solar@InsightEnergy.eu. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 2. Účastník má dále právo:

  1. požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;

  2. na opravu poskytnutých Osobních údajů;

  3. na výmaz poskytnutých Osobních údajů;

  4. na omezení zpracování Osobních údajů;

  5. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 3. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  1. požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu solar@InsightEnergy.eu;

  2. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu solar@InsightEnergy.eu, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 4. Požádá-li Účastník o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese solar@InsightEnergy.eu.

 5. Pokud Účastník uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Účastník požádá o jiný způsob poskytnutí informací.

 6. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

 2. Účastníci, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.

 3. Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Účastníky e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

 4. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2018.

bottom of page